Política de privacitat

Dades del responsable del tractament de les seves dades:

Identitat: FUNDACIÓ PRIVADA BARCELONA COMERÇ
NIF: G-63433650
Adreça postal: C/ FERLANDINA 25, -08001- BARCELONA
Telèfon: +34 934 436 346
Correu electrònic: info@barcelonaconvida.com

 

FINALITAT AMB LA QUE ES TRACTEN LES SEVES DADES

Tractem les seves dades de caràcter personal per les següents finalitats:

 

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Les seves dades es conservaran:

 

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

 

DESTINATARIS DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL I TIPUS DE DADES QUE ES TRACTEN

Les dades es cediran, en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques, als encarregats del tractament que donen diferent suport a Barcelona Comerç, així com als tercers necessaris amb els que sigui necessària i obligada per llei la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat.

Les dades no es cediran a cap altre tercer amb l’excepció d’obligació legal.

 

ELS DRETS DELS INTERESSATS

Quins són els teus drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Barcelona Comerç l’està tractant dades personals que l’interessin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les seves dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

Els interessats tenen dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals.

En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions.

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable.

Com pot exercir els drets?

Quines vies de reclamació existeixen?

Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.